Yönetmelik

MEVLANA DEM PROGRAMINA LKN YÖNETMELK

 

BRNC BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

 

Amaç

 

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliin amac, yurtiçinde eitim veren yükseköretim kurumlar ile yurtdnda eitim veren yükseköretim kurumlar arasnda örenci ve öretim eleman deiim programnn ileyiine ilikin usul ve esaslar düzenlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, yurtiçi yükseköretim kurumlar ile yurtd yükseköretim kurumlar arasnda örenci ve öretim eleman deiimine ilikin usul ve esaslar kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yükseköretim Kanununun 7 nci, 10 uncu ve 65 inci maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

 

Tanmlar ve ksaltmalar

 

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Katlm belgesi: Eitim-öretim faaliyetinin gerçekletirildii yükseköretim kurumu tarafndan hazrlanarak örencinin örenime balangç ve biti süresini gösteren imzal ve mühürlü bir belgeyi,

c) Mevlana Deiim Program: Yurtiçinde eitim veren yükseköretim kurumlar ile yurtdnda eitim veren yükseköretim kurumlar arasnda protokol kapsamnda yaplan örenci ve öretim eleman deiim programn,

ç) Mevlana Deiim Program kurum koordinasyon ofisi: Yükseköretim kurumlarnda Mevlana Deiim Programna ilikin ilemleri yürütmekle görevli birimi,

d) Mevlana Deiim Program kurum koordinatörü: Mevlana Deiim Program kurum koordinasyon ofisinin faaliyetlerinin yükseköretim kurumu adna yürütülmesinden sorumlu, yükseköretim kurumlarnn en yüksek kurum amiri veya yardmcsna dorudan bal personeli,

e) Mevlana Deiim Program örencisi: Mevlana Deiim Programna katlan örenciyi,

f) Mevlana Deiim Program Örencisi Beyannamesi: Örencinin Mevlana Deiim Program süresince sahip olduu hak ve yükümlülüklerinin yazl olduu bir belgeyi,

g) Mevlana Deiim Program öretim eleman: Mevlana Deiim Program kapsamnda gerçekletirilen faaliyetlere katlan öretim elemanlarn,

) Mevlana Deiim Program Yükümlülük Sözlemesi: Deiimi gerçekletiren yükseköretim kurumu ile örenci arasnda imzalanan ve deiimin süresi, burs miktar ve dier ödemelere ilikin bilgiler ile örencinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sorumluluklar ve benzer hususlar ihtiva eden sözlemeyi,

h) Örenci nihaî raporu: Örencinin deiim program tamamlandnda, deiim faaliyetine ilikin özet bilgileri ve kiisel deerlendirmelerini içeren belgeyi,

) YÖK: Yükseköretim Kurulunu,

i) Yurtd yükseköretim kurumlar: Yurtdnda, ikili veya çok tarafl uluslararas anlamalar yoluyla kurulan ve/veya bulunduklar ülkenin yükseköretim mevzuatna tabi olarak eitim ve öretim veren üniversite, akademi, yüksekokul, yüksek teknoloji enstitüsü ve benzeri yükseköretim kurumlarn,

j) Yurtiçi yükseköretim kurumlar: 2547 sayl Kanuna tabi olarak eitim ve öretim veren üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri ile vakf meslek yüksekokullarn,

ifade eder.

 

KNC BÖLÜM

 

Ortak Protokol ve Belgeler

 

Ortak protokol

 

MADDE 5 - (1) Mevlana Deiim Program, yurtiçi yükseköretim kurumu ile yurtd yükseköretim kurumu arasnda imzalanan Mevlana Deiim Program Protokolü ile gerçekletirilebilir. Yurtiçi yükseköretim kurumlar, yurtdnda eitim veren ve Yükseköretim Kurulu tarafndan diploma denklikleri tannan yükseköretim kurumlar ile Mevlana Deiim Program Protokolü imzalayabilir.

(2) Mevlana Deiim Program Protokolü, taraflar arasnda Mevlana Deiim Program kapsamnda ortak faaliyetler ve programlar gerçekletirme konusunda ibirlii yapma imkân salar. YÖK Yürütme Kurulu, deiim protokolünün gereini yerine getirmeyen yükseköretim kurumlarnn bu program kapsamndan çkarlmasna karar verebilir. YÖK Yürütme Kurulu, Mevlana Deiim Program protokollerinin ülkeler, bölgeler ve yükseköretim kurumlar arasnda dengeli ve etkin dalmnn salanmas ve uygulanmas için gerekli tedbirleri alr.

 

Faaliyet geçerlilik dönemi

 

MADDE 6 - (1) Faaliyetin geçerlilik süresi, deiime katlan yükseköretim kurumlarnn bir eitim-öretim yl için belirledikleri akademik takvim esas alnarak, YÖK Yürütme Kurulu tarafndan belirlenir. Yurtiçi yükseköretim kurumlar, her eitim-öretim yl için Mevlana Deiim Program kapsamnda planlanan deiimlere ilikin kaynak talebinde bulunur. Yükseköretim kurumlar kendilerine tahsis edilen tutarlar, ilgili eitim-öretim yl içinde kullanrlar. Kullanlmayan tutarlar bir sonraki eitim-öretim yl için talep edilen kaynak tutar dikkate alnarak YÖK Yürütme Kurulu karar ile mahsuplatrlr ya da gerekli hallerde iadesi talep edilir.

 

Belgeler ve dili

 

MADDE 7 - (1) Mevlana Deiim Programna ilikin mevzuat, bilgi, belge ve dokümanlar Türkçe ve ngilizce olmak üzere en az iki dilde hazrlanr. Metinler arasnda bir anlamazlk çkmas durumunda Türkçe nüsha esas alnr.

(2) Mevlana Deiim Programna esas belgelerin birer nüshas yükseköretim kurumlarnca saklanr.

(3) Belgelerin örnekleri YÖK tarafndan hazrlanr ve YÖK ile deiime katlan yükseköretim kurumlarnn internet sayfasnda yaymlanr. Yükseköretim kurumlar bu belgelere, faaliyetlere ilikin istenen bilgilerle kendi kurumlarna ait bilgi ve logolar ekleyebilirler.

 

Yurtd ilemler

 

MADDE 8 - (1) Protokollerde imzas bulunan yurtiçi yükseköretim kurumlar deiimin gerçekletirilmesi ile ilgili tüm ilemlerin imzac yurtd yükseköretim kurumlarnca yerine getirilmesi konusunda gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Mevlana Deiim Programn imzalayarak bu programa katlan yurtd yükseköretim kurumlar, deiimin ileyii konusunda bu Yönetmelik hükümlerine tabi olduklarn protokollerde kabul ederler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Mevlana Deiim Program Örenci Deiimi

 

Örenci deiimi esaslar

 

MADDE 9 - (1) Mevlana Deiim Program kapsamnda örenci deiimine yükseköretim kurumlarnda örgün eitim programlarna kaytl örenciler katlabilir. Deiim, yükseköretim kurumunda kaytl örencinin öreniminin bir bölümünü Mevlana Deiim Program Protokolüne taraf eitim veren baka bir yükseköretim kurumunda sürdürmesini içerir. Örenci deiimi süresi en az bir, en fazla iki yaryl kapsar. Yaryl hesab, eitim sistemi dikkate alnarak deitirilebilir. Ancak deiimin toplam süresi bir eitim-öretim yln aamaz.

(2) Mevlana Deiim Programndan; açk, dardan, yaygn veya uzaktan eitim-öretime kaytl olan örenciler faydalanamazlar.

(3) Ön lisans ve lisans programlarnn hazrlk ve birinci snfnda okuyan örenciler ile hazrlk ve bilimsel hazrlk dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora örencileri, esas eitime baladklar ilk yaryl için bu programdan faydalanamazlar.

 

Örenci deiim ilanlar

 

MADDE 10 - (1) Yükseköretim kurumlar, yapm olduklar Mevlana Deiim Program Protokollerini kendi internet sayfalarnda ilan eder ve bu protokollerle belirlenmi kontenjan dâhilinde bavuru çars yapar. mzac yurtiçi yükseköretim kurumlar, protokol yaptklar yurtd yükseköretim kurumlarnca da ayn ilemlerin usulüne uygun bir biçimde yaplmasn takip eder. Bu ilanlarda Mevlana Deiim Program ile programa bavuru koullar ve bavuru süreci hakknda bilgilere yer verilir. Bavuru koullar ve ilan tarihlerinin belirlenmesi ve deitirilmesi konusunda YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir.

 

Mevlana deiim program örencisi olma artlar

 

MADDE 11 - (1) Mevlana Deiim Program örencisi olabilmek için aranacak asgarî artlar unlardr:

a) Örencinin, örgün eitim verilen yükseköretim programlarnda kaytl ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örencisi olmas,

b) Ön lisans ve lisans örencilerinin genel akademik not ortalamasnn dört üzerinden en az iki buçuk olmas,

c) Yüksek lisans ve doktora örencilerinin genel akademik not ortalamasnn dört üzerinden en az üç olmas.

(2) Not sistemi yüz üzerinden hesaplanan notlarn dörtlük sistemdeki karlklarnda, bu konuya ilikin YÖK kararlar esas alnr.

(3) YÖK Yürütme Kurulu, örenci deiiminin etkin ve verimli bir ekilde gerçeklemesi için gerekli tedbirleri almaya ve birinci fkrada belirtilen artlarn dnda ilave artlar belirlemeye yetkilidir.

 

Bavurularn deerlendirilmesi ve örenci seçimi

 

MADDE 12 - (1) Yükseköretim kurumu, YÖK Yürütme Kurulu tarafndan kendisine tahsis edilen kaynak miktarn dikkate alarak, gerçekletirmi olduu ikili protokoller kapsamnda yurtdna gidecek veya yurtdndan gelecek örenci saysn ve dalmn belirler. Yükseköretim kurumlar, Mevlana Deiim Program Protokolü imzalamadan, Mevlana Deiim Programna katlmak üzere örenci seçemezler.

(2) Deerlendirmede bavuru artlarna sahip, bavuruda bulunan örencilerin not ortalamasnn % 50'si ile Mevlana Deiim Program örencisi olunacak yükseköretim kurumunun eitim-öretiminde kullanlan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanlarnn % 50'sinin toplam dikkate alnarak örencilerin arlkl not ortalamas hesaplanr ve sralama yaplarak seçim gerçekletirilir.

(3) Mevlana Deiim Programna bavuran örencilerden deiim protokolünü imzalayan yükseköretim kurumlar tarafndan, örencilerin seçiminde esas olacak, ortaklaa belirlenen bir dil snav sonuç belgesi istenir.

(4) Deerlendirme sonuçlar imzac yükseköretim kurumlarnn internet sayfasnda yaymlanr.

(5) Yurtdndan gelecek örencilerin bavurularnn deerlendirilmesinde ve örenci seçiminde de bu madde hükümleri uygulanr. Ancak yurtdndan gelecek örencilerin bavurularnn deerlendirilmesi ve örenci seçimi imzac yurtiçi yükseköretim kurumunun bilgisi dâhilinde gerçekletirilir.

(6) Bu program kapsamnda örenci deiiminin etkin ve verimli bir ekilde yürütülmesi için bavurularn ve örenci seçiminin kapsam, süresi ve artlar gibi hususlar YÖK Yürütme Kurulu tarafndan gerektiinde yeniden düzenlenebilir.

 

Örenim protokolü

 

MADDE 13 - (1) Örenim protokolü, deiimi gerçekletiren yükseköretim kurumlar arasnda imzalanan ve deiim dönemi balamadan önce tanmlanm ders program ve bu derslere ilikin kredileri içeren protokoldür. Bu protokolde ilgili örencinin gidilen yükseköretim kurumunda alaca dersler ve kredileri ile bu derslerin hangi derslerin yerine alnaca ve kredileri açkça belirtilir. Örenci dersleri uygun bulduunu ve takip edeceini imza ile beyan eder. Gönderen yükseköretim kurumu da bu protokolle alnan derslerin kabul edildiini taahhüt eder. Derslerin denklikleri ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafndan onaylanr. Bu protokolle kabul edilen örenim program, örencinin hâlihazrda örenim gördüü programn amacna yönelik olmaldr.

(2) Örenim protokolü, örenci ve imzac yükseköretim kurumu yetkililerince deiimden önce hazrlanarak kayt altna alnr. Örenim Protokolü, üç nüsha halinde düzenlenir ve örenci dâhil taraflarn her birinde birer nüsha saklanr. Örenim Protokolü, ilgili bölüm bakanlar ile Mevlana Deiim Program Protokolü yapan yükseköretim kurumlarnn üst yöneticileri veya yetkili klnm ilgililer tarafndan da imzalanr. Örenim protokolünde çeitli nedenlerle yaplacak olan deiikliklerin ise örencinin gittii yükseköretim kurumunda akademik dönemin balamasn takiben en geç 30 gün içinde yaplm olmas ve bu belgenin örenci ile imzac yükseköretim kurumu yetkilileri tarafndan onaylanmas gerekir. Bu süre hiçbir ekilde gidilen öretim kurumundaki Mevlana Deiim Program örencisinin de katlmak zorunda olduu snav tarihlerinden sonra olamaz. Örenim protokolünde ortaya çkan bir nedenden dolay deiimi tam olarak gerçekletiremeyen örencilerin Mevlana Deiim Program burslar kesilir, yaplan ödemeler geri tahsil edilir.

(3) Mevlana Deiim Program örencisi, örenim protokolünde belirtilen ve baarl olduu bir dersten tekrar snava giremez veya yeniden bu dersi alamaz.

Derslerin denkletirilmesi

 

MADDE 14 - (1) Mevlana Deiim Program örencilerinin, ortak bir kredi sistemi çerçevesinde belirlenen kredilere dayal ders yükleri, kaytl olduklar yükseköretim kurumlarnda ayn yarylda almalar gereken ders yükünden daha az olamaz. Deiimde ders says deil, derslerin kredileri dikkate alnr. Yükseköretim kurumlar imzaladklar protokolde karlkl olarak mutabk kaldklarn beyan etme artyla, ortak bir kredilendirme sisteminde anlaabilecekleri gibi, AKTS kredilendirme sistemini de deiimde esas alabilirler. Ancak örenim protokollerinde, örencilerin aldklar derslerin ulusal kredilendirme karlklar da açkça gösterilir.

(2) mzac yükseköretim kurumlar, örencilerin kendi kurumlarnda aldklar veya alacaklar dersler nedeniyle ortaya çkabilecek ders tekrarlarnn önlenmesi, deiim döneminde kendi kurumlarnda alacaklar derslerle gidecekleri yükseköretim kurumunda alacaklar derslerin eletirilmesi konular ile örencilerin deiim süresince kredi, ders, dönem veya yl kaybna uramamas için gerekli tedbirleri alr. Bu amaçla kredilerin tamamlanmasnda ders tekrarlarnn önlenmesi amacyla, gidilen yükseköretim kurumunun alt ve üst snflarndan da dersler seçilebilir.

(3) Örenim Protokolünde derslerin kredileri ile derslerin hangi derslere denk saylaca eitim-öretim dönemi balamadan önce açk olarak belirlenir.

(4) Örencilerin baarl olduklar derslerin notlarnn denkletirilmesinde Mevlana Deiim Program örencisi olarak örenim gördükleri yükseköretim kurumunda uygulanan ders geçme notu esas alnr. Ders geçme notu farkl olan kurumlara gitmek isteyen örenciler, konu hakknda deiim dönemi balamadan önce bilgilendirilir. Örenim protokolünü imzalayan örencilerin konuyla ilgili bilgilendirildikleri varsaylr.

(5) Denklikler ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafndan onaylanr. Mevlana Deiim Programndan yararlanan örencilerin baarl olduklar dersler ve kredileri, kaytl olduklar yükseköretim kurumlarnn ders ve not çizelgelerinde yazl olarak belirtilir.

 

Ders tekrar, artl geçme, bütünleme snav

 

MADDE 15 - (1) Örenciler, Mevlana Deiim Program örencisi olarak gittikleri yükseköretim kurumunda almalar gereken derslerden her ne sebeple olursa olsun baarsz olmalar durumunda, ilgili dersin tekrarn, örenci olarak kaytl olduklar yükseköretim kurumunda yaparlar. Ders tekrar, örencinin örenim protokolünde denklii kabul edilen dersi tekrar etmesi suretiyle yaplr. Gidilen yükseköretim kurumlarnda ders tekrar yaplamaz. Örenci, kendi yükseköretim kurumuna döndükten sonra, örenim protokolünde denklii kabul edilmemi herhangi bir dersi, tekrar dersi olarak alamaz.

(2) artl geçme Mevlana Deiim Program örencisi için geçerli deildir. Herhangi bir dersten kalan örenciler, varsa bütünleme snavna ancak Mevlana Deiim Program örencisi olduklar yükseköretim kurumunda girebilirler.

(3) Örenciler asl kaytl olduu kendi yükseköretim kurumlarnda, baarsz olduklar derslerden bütünleme snavna katlamazlar. Bütünleme yerine yaz okulu uygulamas olan yükseköretim kurumlarnn yaz okullarna katlabilirler. Yükseköretim kurumlar, örenim protokolünde yer alan baarsz olduklar dersler için yaz okuluna katlan örencilerden, kendi örencilerinden talep ettikleri ödemeler dnda herhangi bir ödeme talep edemezler. Bu örenciler için Mevlana Deiim Program kapsamnda herhangi bir ödeme yaplamaz.

(4) Örenciler tek ders snavlarna asl kaytl olduklar yükseköretim kurumlarnda girerler.

(5) Bitirme tezi veya benzeri uygulamalara tabi yükseköretim kurumlarnn örencileri bu tür çalmalarn kaytl olduklar yükseköretim kurumlarna teslim ederler. Staj, laboratuar ve benzeri uygulamalar için asl kaytl olduklar yükseköretim kurumlarnn kurallarna tabidirler.

(6) Programn etkin ve verimli bir ekilde yürütülmesi için dersler, derslerin denklikleri, ders tekrarlar, artl geçme ve benzeri hususlar YÖK Yürütme Kurulu tarafndan yeniden düzenlenebilir.

 

Akademik tannrlk

 

MADDE 16 - (1) Yükseköretim kurumlar, eitim-öretim faaliyetlerine tam tannrlk salar. Örenim hareketlilii balamadan önce tanmlanm derslerle ilgili program, tüm taraflarca örenim protokolü imzalanmas suretiyle yazl olarak teyit edilir. Yükseköretim kurumlar deiim program sonunda baarl olunan tüm derslerin kredileri ile denkliklerini kabul etmek ve baarl saymak zorundadr. Bu dersler diploma ekinde belirtilir.

 

Örenci deiim belgeleri

 

MADDE 17 - (1) Deiime balamadan önce, örenci dosyasnda bulunmas gereken belgeler unlardr:

a) Örenci bavuru belgesi,

b) Not çizelgesi,

c) Dil düzeyini gösteren belge,

ç) Örenci ile yükseköretim kurumu arasnda imzalanan sözleme (Mevlana Deiim Program Örencisi Yükümlülük Sözlemesi).

(2) Deiim sürecinin sonunda örenci, ilgili yükseköretim kurumunda geçirdii eitim dönemine ilikin not çizelgesi, katlm belgesi ve örenci nihai raporunu, en geç 15 gün içinde kendi yükseköretim kurumuna teslim eder. Yurtd yükseköretim kurumlarna teslim edilen nihai raporun bir nüshasn da, imzac yurtiçi yükseköretim kurumunun Mevlana Deiim Program koordinasyon ofisine elden, posta veya e-mail yoluyla iletir. Yükseköretim kurumu tarafndan, örencilerin eksik veya hatal evraklarnn tamamlanmas veya düzeltilmesi için 15 günden fazla olmamak üzere ek süre verilebilir. Süresi içinde belgeleri tam olarak teslim etmemesi halinde, örencinin ilemleri geçersiz saylr ve kendisine yaplan ödemelerin iadesi istenir.

 

Örenci kabul belgesi

 

MADDE 18 - (1) Örenciyi kabul eden yükseköretim kurumu, örenim protokolünün imzalanmasndan sonra, bir nüshas ilgili örenciye dier nüshas örencinin asl kaydnn bulunduu yükseköretim kurumuna verilmek üzere, ilgili örencinin Mevlana Deiim Program örencisi olarak kabul edildiini gösteren onayl ve imzal bir Örenci Kabul Belgesi hazrlar. Mevlana Deiim Program örencisi olmaya hak kazanan tüm örencilere Mevlana Deiim Program Örencisi Beyannamesi imza karl teslim edilir.

 

Örenci yükümlülüü

 

MADDE 19 - (1) Yükseköretim kurumlarndan kabul belgesi alan örenciler, Mevlana Deiim Program örencisi yükümlülüklerini üstlenmi saylrlar. Kabul belgesi ald halde gidilecek yükseköretim kurumunda mazeretsiz olarak örenime balamad tespit edilen örencilerin Mevlana Deiim Program kapsamnda aldklar burslar kesilir. Varsa yaplan ödemelerin iadesi talep edilir. Bu durumdaki örenciler hiçbir eitim kademesinde bir daha burslu ya da burssuz Mevlana Deiim Program örencisi olamazlar. Seçildii halde deiim programna katlma hakkndan feragat etmek isteyen örencilerin kaytl olduu yükseköretim kurumuna dilekçe ile feragat ettiini bildirmeleri halinde de haklarnda bu fkra hükümleri uygulanr.

(2) Örenci Kabul Belgesi alm Mevlana Deiim Program örencileri kaytl olduklar yükseköretim kurumunda süresi içerisinde kaytlarn yenilemekle yükümlü olduklar gibi, kayt yenileme döneminde gidecekleri yükseköretim kurumlarna da kaytlarn yaptrrlar. Gelen örencilerin kaytlar, yükseköretim kurumunun Mevlana Deiim Program kurum koordinasyon ofislerince, yurtdna giden örencilerin kaytlar ise ilgili yurtd yükseköretim kurumunun öngördüü esas ve usullere göre yaplr. Gelen ve giden örencilere ilikin belgeler ile snav sonuçlarna ilikin kaytlar yurtiçi yükseköretim kurumlarnn Mevlana Deiim Program kurum koordinasyon ofislerince tutulur.

(3) Hastalk, kaza ve benzeri mazeret nedenlerine bal olarak deiimden faydalanamayan ve mazereti yükseköretim kurumunca uygun görülen örenciler, mazeretleri sona erdikten sonra programdan faydalanabilirler. Bu örencilerin mazeret durumu, belgelendirilerek dosyasnda saklanr.

 

Disiplin suçlar

 

MADDE 20 - (1) Mevlana Deiim Program örencileri, deiim süresince gidilen yükseköretim kurumunun disiplin kurallarna uymak zorundadrlar. Örencilerin deiim süresi içinde disiplin kovuturmasna neden olan eylem ve ilemleri ile ilgili soruturma, gidilen yükseköretim kurumu tarafndan yürütülür. Örencinin kaytl olduu kendi yükseköretim kurumu soruturmann sonuçlar hakknda bilgilendirilir. Soruturma sonucunda ceza verilmesi ve bu cezann gidilen yükseköretim kurumunda kalnan süre içinde uygulama imkânnn olmamas durumunda, ceza örencinin kaytl olduu kendi yükseköretim kurumu tarafndan uygulanr.

 

Özel burslu ya da burssuz örenci deiimi

 

MADDE 21 - (1) Mevlana Deiim Program örencisi deiimi için yükseköretim kurumuna ayrlan kaynan yetersiz kalmas durumunda, programn dier artlarna uyulmas kaydyla örencinin kendi imkân ya da özel burslar yoluyla deiimi gerçekletirmesine imkân salanabilir. Özel burslu ya da burssuz Mevlana Deiim Program örencileri için de bu Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

 

Örenim giderleri

 

MADDE 22 - (1) Örenciler Mevlana Deiim Program örencisi olduklar süre boyunca kendi yükseköretim kurumlarna kaytlarn yaptrarak ödemekle yükümlü olduklar katk pay/örenim ücretini kendi kurumlarna ödemeye devam ederler. Deiime katlan örenciler kaytlarn donduramazlar. Örenciler, deiim program çerçevesinde gidecei yükseköretim kurumuna ayrca eitim öretim ücreti ödemezler.

(2) Mevlana Deiim Program örencileri, gidilen yükseköretim kurumlarnn kendi örencilerine uyguladklar dier mali yükümlülüklere tabi tutulabilirler. Bu husus Mevlana Deiim Program Örencisi Yükümlülük Sözlemesinde yer alr. Yükseköretim kurumlar kendi örencilerinden talep ettikleri mali ödemeler dnda, Mevlana Deiim Program örencilerinden ek mali talepte bulunamazlar.

 

Dier burslar ve krediler

 

MADDE 23 - (1) Mevlana Deiim Programna katlan örencilerin, örenim gördükleri süre içinde aldklar dier burslar ve krediler devam eder.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Öretim Eleman Hareketlilii

 

Öretim eleman hareketlilii kapsam ve süresi

 

MADDE 24 - (1) Mevlana Deiim Program Protokolü imzalayan yurtiçi ve yurtd yükseköretim kurumlarnda görev yapan tüm öretim elemanlar, öretim eleman hareketliliine katlabilirler. Bu hareketlilik, bir yükseköretim kurumunda görevli öretim elemann bir baka yükseköretim kurumunda gerçekletirecei eitim-öretim faaliyetlerini kapsar.

(2) Öretim eleman hareketlilii süresi, bir eitim-öretim yl içinde bir defaya mahsus olmak üzere en az bir hafta, en çok üç ay olabilir.

(3) Öretim elemanlarnn hareketlilik kapsamnda yer alan akademik faaliyetleri haftalk olarak toplam alt saatten daha az olamaz. Öretim eleman tarafndan gerçekletirilen faaliyetlerin saat olarak hesaplanmasnda dersler esas alnr. Ders saatlerinin haftalk olarak alt saati doldurmamas durumunda seminer, panel veya konferanslar gibi akademik faaliyetler de bu kapsamda deerlendirilir. Ders verme faaliyeti içermeyen öretim eleman hareketlilii planlar, Mevlana Deiim Program kapsamnda deerlendirilemez ve deiim için kabul edilemez.

(4) Öretim eleman hareketliliinin etkin ve verimli bir ekilde yürütülmesi için, hareketliliin kapsam, süresi ve artlar gerekli durumlarda YÖK Yürütme Kurulu tarafndan yeniden düzenlenebilir.

 

Öretim elemanlarnn belirlenmesi

 

MADDE 25 - (1) mzalanan tüm Mevlana Deiim Program protokolleri ve kontenjanlar ilgili yükseköretim kurumunun internet sayfasnda ilan edilerek, bu faaliyete katlmak isteyen öretim elemanlar için bavuru çars yaplr. lanlarda bavuru süreci ve yaplacak ödemeler hakknda bilgi verilir. lanlar, 15 günden az olmamak üzere internet sayfasnda yaymlanr. Öretim eleman hareketlilii kapsamndaki tüm bavurular ilanda belirtilen son bavuru tarihine kadar alnr. Tüm bavurular, Mevlana Deiim Program Protokolüne taraf yükseköretim kurumlar tarafndan kayt altna alnr ve birer nüshalar deiime taraf yurtiçi yükseköretim kurumunun Mevlana Deiim Program kurum koordinasyon ofisinde de saklanr.

(2) Öretim eleman hareketliliine ilikin esas belge, programa katlan öretim eleman tarafndan hazrlanan, Mevlana Öretim Eleman Hareketlilii Plandr. Söz konusu Planda, öretim elemannn yapaca faaliyetler ayrntl bir ekilde belirtilir. Bu Plan, öretim elemannn kendi kurumu ile gidilen kurumun ilgili akademik biriminin yönetim kurullar tarafndan onaylanr. Öretim Eleman Hareketlilii Plan, uygulanmaya balamadan en az 15 gün önce imzac yurtiçi Mevlana Deiim Program kurum koordinasyon ofislerine teslim edilir. Bu Planda, gidilen yükseköretim kurumunun eitim dili, öretim elemannn hangi dilde ders verecei ve bu dile ait bilgi düzeyi gibi özel durumlara öncelik verilir. Deiimde, daha önce öretim eleman deiim faaliyetlerinde yer almayan öretim elemanlarndan gelen bavurulara öncelik tannr.

(3) mzac yükseköretim kurumlar yaplan deerlendirme sonucunda deiime katlmaya hak kazanan öretim elemanlarn kurum internet sayfalarnda ilan ederler.

(4) Mevlana Deiim Programna katlmaya hak kazanan ve mazeretsiz olarak deiime katlmayan öretim elemanlar üç yl içerisinde bu programdan faydalanmak için bir daha bavuruda bulunamazlar.

 

Öretim eleman hareketlilii belgeleri

 

MADDE 26 - (1) Faaliyete katlan öretim elemanlar, faaliyet sonras eitim-öretim programnn süresini de belirtecek ekilde gidilen yükseköretim kurumunca hazrlanan imzal ve mühürlü Faaliyet Katlm Belgesi ile kendileri tarafndan hazrlanan Öretim Eleman Hareketlilii Nihai Raporunu, faaliyetin tamamlanmasndan sonra en geç 15 gün içinde ilgili yurtiçi yükseköretim kurumlarnn Mevlana Deiim Program kurum koordinasyon ofisine elden, posta veya elektronik posta yoluyla teslim ederler.

 

BENC BÖLÜM

 

Mevlana Deiim Programnn Organizasyonu

 

Deiimin organizasyonu

 

MADDE 27 - (1) Mevlana Deiim Program faaliyetlerine ilikin i ve ilemler, imzac yükseköretim kurumlar tarafndan yürütülür. Programn yurtd ilemlerinin mevzuata uygun bir ekilde yürütülmesi konusunda yurtiçi yükseköretim kurumlarnn Mevlana Deiim Program kurum koordinasyon ofisleri gerekli tedbirleri alr.

(2) Yurtiçi yükseköretim kurumlar, üst yöneticisi veya yardmclarna dorudan bal bir Mevlana Deiim Program kurum koordinasyon ofisi oluturur ve bir koordinatör görevlendirirler. Yurtiçi yükseköretim kurumlar, ofislerin ve personelin etkin kullanm ile faaliyetlerde egüdüm ve bütünlüün salanmas amacyla, Mevlana Deiim Programnn kurumsal faaliyetlerini baka ulusal ya da uluslararas deiim programlarna ait birimlerle ibirlii içinde yürütebilirler.

 

Deiim talebi

 

MADDE 28 - (1) Yurtiçi yükseköretim kurumlar deiime ilikin taleplerini YÖK'e iletirler. Yurtiçi yükseköretim kurumlar, imzaladklar Mevlana Deiim Program protokollerinde yer alan programa katlabilecek gidecek ve gelecek örenci ve öretim elemanlarnn saylar ile deiim sürelerini dikkate alarak talepte bulunurlar. Bu talepler, YÖK Yürütme Kurulu tarafndan deerlendirilir. Bu deerlendirme sonucunda belirlenen tutarlar, YÖK Yürütme Kurulu karar ile yurtiçi yükseköretim kurumlar hesaplarna aktarlr. Aktarlan tutarlar, 2547 sayl Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde kullanlr. Deiime ilikin talep tarihleri ile belirlenen tutarlara ilikin hesaplarn aktarlma tarihi ve oranlar YÖK Yürütme Kurulu tarafndan belirlenir.

(2) Vakf üniversiteleri ve vakf meslek yüksekokullar da bu program hükümleri kapsamnda yurtd yükseköretim kurumlar ile örenci ve öretim eleman deiimi yapabilirler. Ancak YÖK tarafndan vakf üniversiteleri ve meslek yüksekokullarna bu program kapsamnda herhangi bir kaynak aktarm veya ödeme yaplamaz. Vakf üniversiteleri ve meslek yüksekokullar mali hükümler dnda, bu program kapsamnda deiimi gerçekletirebilmek için bu Yönetmelik hükümlerine tabidirler ve Yükseköretim Kurulunu bilgilendirmekle yükümlüdürler.

 

ALTINCI BÖLÜM

 

Çeitli ve Son Hükümler

 

Mali hükümler

 

MADDE 29 (1) Mevlana Deiim Programnn desteklenmesi amacyla YÖK tarafndan yükseköretim kurumlarna aktarlacak kaynaklarn kullanm, muhasebeletirilmesi ve bu kapsamda yaplacak ödemeler ile dier hususlar hakknda, Maliye Bakanl ile Yükseköretim Kurulunca mütereken belirlenen esas ve usuller uygulanr.

 

Denetim

 

MADDE 30 - (1) Mevlana Deiim Program kapsamnda yaplan harcamalar 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre denetlenir. Kurumun iç denetimi sonucunda, programn bu Yönetmelie aykr hususlar içerdiinin tespiti halinde, denetim sonucu, ilgili yurtiçi yükseköretim kurumu tarafndan YÖK'e iletilir. YÖK tarafndan ihtiyaç duyulmas halinde ayrca denetim yaptrlabilir. Suç tekil eden fiillerin tespiti halinde, görevliler hakknda ilgili yükseköretim kurumu tarafndan mevzuatna göre ilem yaplr.

 

Tereddütlerin giderilmesi

 

MADDE 31 - (1) Bu Yönetmeliin uygulanmasnda ortaya çkabilecek tereddütleri gidermeye YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir.

 

Yürürlük

 

MADDE 32 - (1) Bu Yönetmelik yaym tarihinde yürürlüe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 33 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköretim Kurulu Bakan yürütür.